Specialisté na péči o klienty
s Alzheimerovou nemocí

Jak vypadá pre-stadium Alzheimerovy nemoci

Přehled

Lidský mozek váží jen 1,5kg, a přesto je to jedna z nejdůležitějších částí lidského organizmu. V těle zdravého člověka v produktivním věku spolupracují všechny části mozku tak, aby umožnily chod všech klíčových mozkových funkcí.

Jedná se o tyto funkce
 • přístup k dlouhodobé a krátkodobé paměti
 • schopnost vyjadřování – verbálně, neverbálně
 • schopnost řešit komplexní úlohy
 • schopnost sociální komunikace s ostatními lidmi
 • schopnost úsudku a logického myšlení
 • využití plného rozsahu pohybů těla
 • využití smyslů: zraku, sluchu, chuti, čichu
 • schopnost integrovat informace

Paměť

Pokud je mozek člověka v pořádku a je přirozeně aktivní, dlouhodobá i krátkodobá paměť jsou vyvolávány prostřednictvím soustředění pozornosti. Úlohou paměti je navazovat jak příjemné, tak nepříjemné vzpomínky.
Tato role zahrnuje: pohledy, pachy, chutě, zvuky, pocity, osoby, místa, objekty.

Jazyk

Zdravý člověk je schopen chápat zvuky a zapojit se do efektivní komunikace s ostatními.

Dobří komunikátoři jsou schopni

 • užívat správně verbální a neverbální projevy. Rozpoznávají známky nepohodlí, stresu či frustrace a stejně tak příjemné pocity, potěšení a sounáležitost s ostatními.
 • aktivně naslouchat. Dívají se na osobu, ke které hovoří.  Dříve než sami promluví, vyčkají, až bude druhá osoba připravená jim naslouchat. Ptají se, pokud nerozumějí, ujišťují se, zda byly informace správně pochopeny
 • respektovat názory ostatních. Naslouchají a sledují podněty, kterými lidé dávají najevo, jak se ve skupině cítí.
 • být pozitivní, což vyjadřují svým vzhledem, chováním a jednáním
 • být aktivní. Jednají s ostatními lidmi s důstojností a respektem

Celkové požadavky

V produktivním věku jsou lidé schopni v každodenních situacích řešit různé problémy, a to užitečnými způsoby, které pomáhají rozvíjet schopnosti a jsou potřebné pro řešení nejrůznějších požadavků.

Je vhodné

 • uvažovat o rozličných přístupech, jak dosáhnout splnění daného požadavku
 • vybrat optimální způsob řešení situace, která je nejlepší v daném čase
 • vytvořit si plán realizace úkolu
 • stanovit si reálný časový horizont
 • pokračovat v plnění stanoveného plánu a upravovat jej podle aktuálních potřeb
 • vyhodnotit postup a výsledky, aby bylo možné se z dané zkušenosti poučit a zlepšit svoje schopnosti pro řešení budoucích požadavků

Sociální dovednosti

Zdravý člověk si je vědom, že ostatní osoby jsou pro jeho život nezbytné, oslovuje je a nechává jim prostor reagovat. Sociální dovednosti představují cestu ke společnosti.
Zahrnují tyto schopnosti

 • dodržování osobní hygieny a patřičného oblékání
 • adekvátní interakce v osobním jednání, v psaném projevu, telefonicky či po Internetu
 • pozitivní přístup k návštěvníkům či cizím osobám
 • odpovídající jednání a chování a běžná zdvořilost
 • umět pochopit a ocenit odlišnost

Úsudek a logické myšlení

Vývoj úsudku a logického myšlení končí v závěrečném období puberty.
Člověk je schopen – pochopit a identifikovat problémy, často ještě předtím než nastanou, vyhodnotit, organizovat, třídit, rozlišovat a stanovovat si priority, formulovat hypotézy či vytvářet závěry na základě faktů, sebeovládání a sebekontroly.

Souhrnně řečeno, člověk si vytvořil hodnotový systém, prostřednictvím kterého posuzuje svět okolo sebe.

Chůze

Aktivita a pohyblivost jsou nezbytnou součástí života a nejenže udržují člověka zdravého, ale stimulují také jeho mozek. Aktivita může obsahovat: schopnost pohybovat se samostatně z jednoho místa na druhé, cvičení, chůzi, běh, jízdu na kole, plavání atd.

Smysly

Příjemné prostředí může působit na smysly a podporovat kvalitu života.
Souvisejí se

 • schopností ocenit dobré jídlo
 • pohledem a zvuky osob okolo
 • sdílením intimností
 • láskou ke zvířatům
 • poslechem hudby
 • tvořivostí a umělecká tvorba
 • duchovní aktivitou


Jedná se o stáří či demenci?
Čas od času se v životě setkáme s tím, že některá z důležitých funkcí našeho mozku začne slábnout. Zapomínáme jména či si momentálně nemůžeme vybavit správné slovo. Zjišťujeme, že věci, které jsme dříve byli schopni vykonat snadno a rychle nám trvají déle než dříve. Občas k těmto projevům dochází v důsledku stresu, nedostatku spánku, fyzického onemocnění či deprese a vyřešení těchto problémů nás dostane zpět do normálního stavu. Pokud ovšem pozorujeme trvalé snižování základních funkcí mozku, je zcela přirozené začít uvažovat, jestli se nejedná o přirozený proces v důsledku stárnutí nebo o příznak onemocnění. Obvyklý způsob, jak lidé vyjadřují svoje obavy, je otázka:„Jak poznám, jestli se jedná o Alzheimerovu nemoc?“ či „Nezačínají se u mě projevovat první příznaky Alzheimerovy nemoci?“
Projev stárnutí mozku se často označuje jako „drobná senilní zapomnětlivost“, ale rozhodně se nejedná o drobnost, protože u některých osob může vést ke značnému strachu. Obavy mohou tento syndrom dále zhoršovat.

Co můžeme očekávat od stárnoucího mozku?

 • zapomeneme něčí jméno, obvykle někoho, koho jsme dlouho neviděli
 • nemůžeme si vybavit správné slovo či dokonce název určité události, obvykle něčeho, co běžně nepoužíváme
 • trvá nám déle, než se naučíme novou věc či pochytíme nové myšlenky
 • trvá nám déle, než zareagujeme na určité věci


Symptomy Alzheimerovy nemoci jsou mnohem problematičtější, než pouhé jednoduché vynechávání paměti. Hlubší příznaky začínají ohrožovat schopnost vykonávat běžné činnosti.

Například

 • neobvyklý způsob rozhodování či jednání
 • obtížnost naučit se nové věci. Například po přestěhování stále chodíte na původní adresu svého bydliště
 • závislost. Máte strach opustit známé prostředí, podezříváte ostatní při jednání, jste přehnaně závislí na ostatních členech rodiny, někdy i cizích osobách
 • sociální osamocení, pasivita. Trpíte ztrátou zájmu o aktivity či přátele, máte sklon sedět a dívat se na televizi či jen tak zírat do prázdna, cítíte větší potřebu spánku, nechce se vám mluvit a obecně komunikovat

Tyto změny nejsou náhlé, ale během delší doby se postupně stávají stále zřetelnější.

Charakteristika Alzheimerovy nemoci

Vývoj nemoci může trvat 8 až 20 let, v závislosti na podmínkách a zdravotním stavu člověka. I když existují podobné projevy Alzheimerovy nemoci, každá postižená osoba je pociťuje individuálně. Nemoc postupuje svým vlastním tempem a zhoršení u jednotlivců se neobjevuje v jednotné formě a nemá stejné příznaky.

Většinou je nástup málo znatelný. Až zpětně si rodina poskládá dohromady jednotlivé události a rozpozná u nemocného příznaky, které před tím snadno přehlédli.

Člověk s Alzheimerovou nemocí může pociťovat velké obavy z budoucnosti a stejně tak osoby, které s ním žijí a pracují.

Vývoj Alzheimerovy nemoci – jednotlivá stadia:
Rané stadium – projevy bývají připisovány příznakům stáří. Potíže s vyjadřováním, zhoršení krátkodobé paměti, zhoršení orientace v čase a prostoru.
Mírné stadium -  významné výpadky paměti (nedávné události, jména členů rodiny), snížená schopnost postarat se sám o sebe, zhoršování řečových schopností 
Pokročilé  stadium -  obtíže při příjmu potravy, problémy s chůzí ,  nepoznává příbuzné, přátele, ani známé předměty

Jak nemoc postupuje, nemocný přichází o jednotlivé mozkové funkce a v mnoha směrech se jeho chování začíná podobat chování malého dítěte. Je doporučeno vyhradit si jednou za čas jeden den a pozorně sledovat a zapisovat si potřeby nemocného, o kterého pečujete. Přestože v průběhu nemoci dochází k úbytku nervových buněk, některé funkce zůstávají zachovány během všech stadií nemoci.

Co se odehrává v mozku během raného stadia nemoci

 • první oblast mozku, ve které dochází k odumírání mozkových buněk v důsledku nemoci, je paměť
 • pokud úsudek, logické myšlení a sociální dovednosti ještě fungují normálně, může si nemocný vytvořit náhradní způsoby, jak se vyrovnat se ztrátami paměti
 • v tomto období nemoci si málokdo uvědomí, že nastává nějaký problém, protože nemocná osoba působí normálně a vůbec nevyhledá lékaře.

Co nastává v mozku v mírném stadiu nemoci

 • odumírání mozkových buněk se šíří dále do celého mozku. V této fázi má nemocný problémy s oblékáním, ztrácí se či ztrácí orientaci, nemůže si vybavit, jak se používají jednotlivé předměty běžné denní potřeby.
 • v tomto období začíná být problematické řízení auta. Nemocný člověk není schopen integrovat všechny vizuální a sluchové informace z okolí se správnou reakcí těla a ovládáním volantu a pedálů
 • v této fázi člověk obvykle přichází k lékaři. Rodinní příslušníci a známí si začínají všímat, že je potřeba odborné lékařské vyšetření

Co nastává v mozku, když nemoc postoupí do pokročilého stadia

 • člověk ztrácí schopnost správně reagovat. Je to stadium, kdy ošetřovatelé již nejsou schopni se o nemocného postarat doma. Nemocný ztrácí schopnost úsudku a logického myšlení a sociální dovednosti
 • vzhledem k tomu, že tzv. Střední doba přežití (doba, za kterou zemře polovina nemocných) je 7 let po diagnóze, může dojít k ´mrtí některých nemocných ještě před nástupem pokročilého stadia nemoci
 • přežití během tohoto období závisí především na kvalitě ošetřovatelské péče, protože pacient ztrácí mnoho schopností pečovat sám o sebe
 • důležité je alespoň podporovat schopnosti, které nemocnému zůstávají

O Alzheimerově nemoci čerpáno z www.grada.cz