Ghelp Menu

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je zajišťována dvacet čtyři hodin denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: příprava stravy, podávání, porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu; mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; sezení, schopnost vydržet v poloze sedě, stání; chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů; výběr oblečení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání; orientace v přirozeném prostředí; provedení jednoduchého ošetření; dodržování léčebného režimu. Dále se v rámci ošetřovatelské péče napomáhá při úkonech, které není klient schopen zvládnout jako např. obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit.
Schopnost zvládat uvedené úkony je stanovena stupněm závislosti.

Základní a specializovaná péče

Je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře odborně způsobilým personálem. Jedná se především o tyto výkony:

 • odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu
 • aplikace léčebné terapie – podávání léků do úst nebo dohled nad jeho podáváním, injekčně nebo sondou
 • příprava a aplikace infúzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti
 • péče o ránu
 • klysma, ošetření permanentních močových katétrů, zavádění a pravidelná výměna permanentních močových katétrů.
 • vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou (měření tlaku, pulsu, saturace kyslíkem, EKG), ošetření stomií
 • aplikace inzulínu

Lékařská péče

Lékařská péče je poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní péče.

 • Ambulantní péče je zajišťována ošetřujícím lékařem. Ošetřujícím lékařem je praktický lékař a odborný lékař psychiatr – zde v zařízení.
 • Ústavní péče je klientům zajištěna při hospitalizaci v nemocnici, a to zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře.
 • Ošetřující lékař – Při nástupu do G – Help z.ú. se může klient zaregistrovat k praktickému lékaři, který v domově zajišťuje péči formou návštěvní služby nebo si ponechá svého ošetřujícího lékaře.
 • Paliativní péče – v Domově je poskytovaná odborná paliativní péče o klienty kterých zdravotní stav to vyžaduje a to ve spolupráci s hospicovou službou MUDr. Juláka.

Dokumentaci o léčbě klienta

vede a archivuje ošetřující lékař.
Žádný ošetřující lékař není ke G – Help z.ú. smluvně vázán, neboť z hlediska lékařské péče (na základě registrace) se jedná o smluvní vztah mezi lékařem a pacientem. Lékař je za svou péči přímo odpovědný svému pacientovi.

Informace o zdravotním stavu klienta.
O zdravotní anamnéze klienta smí oprávněné osoby informovat pouze ošetřující lékař klienta.
Oprávněnou osobou se rozumí klient, osoba blízká nebo osoba klientem určená. Za osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednají jejich zákonní zástupci.
Informace poskytují ošetřující lékaři v době návštěv v zařízení, případně telefonicky.

MUDr. Tamara Malcevová – praktický lékař, dochází převážně ve středu.
MUDr. Robert Brock – psychiatrická péče pro dospělé, dochází převážně v pátek.