Ghelp Menu

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je zajišťována dvacet čtyři hodin denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: příprava stravy, podávání, porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu; mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; sezení, schopnost vydržet v poloze sedě, stání; chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů; výběr oblečení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání; orientace v přirozeném prostředí; provedení jednoduchého ošetření; dodržování léčebného režimu. Dále se v rámci ošetřovatelské péče napomáhá při úkonech, které není klient schopen zvládnout jako např. obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit.
Schopnost zvládat uvedené úkony je stanovena stupněm závislosti.

Základní a specializovaná péče

Je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře odborně způsobilým personálem. Jedná se především o tyto výkony:

  • odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu
  • aplikace léčebné terapie – podávání léků do úst nebo dohled nad jeho podáváním, injekčně nebo sondou
  • příprava a aplikace infúzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti
  • péče o ránu
  • klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen. Pozn.: zavádění permanentních katétrů u mužů provádí pouze lékař
  • vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou (měření tlaku, pulsu), ošetření stomií
  • aplikace inzulínu

Lékařská péče

Lékařská péče je poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní péče.

  • Ambulantní péče je zajišťována ošetřujícím lékařem. Ošetřujícím lékařem je praktický lékař a odborný lékař psychiatr – zde v zařízení.
  • Ústavní péče je klientům zajištěna při hospitalizaci v nemocnici, a to zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře.
  • Ošetřující lékař – Při nástupu do G – Help z.ú. se může klient zaregistrovat k praktickému lékaři, který v domově zajišťuje péči formou návštěvní služby nebo si ponechá svého ošetřujícího lékaře.

Dokumentaci o léčbě klienta

vede a archivuje ošetřující lékař.
Žádný ošetřující lékař není ke G – Help z.ú. smluvně vázán, neboť z hlediska lékařské péče (na základě registrace) se jedná o smluvní vztah mezi lékařem a pacientem. Lékař je za svou péči přímo odpovědný svému pacientovi.

Informace o zdravotním stavu klienta.
O zdravotní anamnéze klienta smí oprávněné osoby informovat pouze ošetřující lékař klienta.
Oprávněnou osobou se rozumí klient, osoba blízká nebo osoba klientem určená. Za osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednají jejich zákonní zástupci.
Informace poskytují ošetřující lékaři v době návštěv v zařízení, případně telefonicky.

MUDr. Iva Mrázková – praktický lékař, dochází převážně v pátek.
MUDr. Robert Brock – psychiatrická péče pro dospělé, dochází převážně v pátek.

 

COVID 19 – aktualizace

Vzhledem k vývoji situace COVID-19 v rámci České republiky, od 1.4.2020 hermeticky uzavíráme zařízení. Tímto opatřením bychom chtěli minimalizovat riziko zavlečení nákazy a jeho fatální důsledky pro naše klienty a ošetřující personál. Péči zajišťující personál bude po nezbytně nutnou dobu uvnitř zařízení, kde jsou mu vytvořeny podmínky pro příjemný život. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří nás podporují, pečovatelkám, sestrám, vrchnímu bratrovi, úklidu i kuchařkám, za zvládání této situace. Dále bych chtěl poděkovat Nadaci Karel Komárek Family Foundation, která nám poskytla Nadační příspěvek 122 734 Kč na nákup ochranných prostředků. Dále bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří pro nás a naše klienty ušili a dodali látkové roušky. Konkrétně Junáku Kouřim, paní Nerudové, Charitě Kutná Hora a dalším dobrým duším. Bez Vaší pomoci bychom se neobešli – Děkujeme!!

Informace týkající se Vašich blízkých Vám podá službu konající sestra. Uvádím telefony na sesternu: 733 519 681, 321 784 201 email: sesterna@ghelp.cz.
Držte nám palce, ať vše ve zdraví a pohodě zvládneme.

Za tým G-HELP z.ú.

Radek Linhart, ředitel