Ghelp Menu

Informace o službě

Jsme Domov se zvláštním režimem, jedná se o pobytovou službu s celoročním provozem, která je určena pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc a komplexní péči. Klienti této služby již nejsou schopni dalšího setrvání ve svém původním sociálním prostředí. Odlišnost Domovů se zvláštním režimem je ve vytvoření specifických podmínek zohledňujících zvláštní potřeby osob s duševními nemocemi. Řídíme se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Domov klientům zabezpečuje i paliativní péči, srovnatelnou s hospicovou péčí a to v případech, kdy zdravotní stav klienta takovou péči vyžaduje. Paliativní péče je poskytovaná podle nejmodernějších standardů také ve spolupráci s MUDr. Julákem – paliatrem hospicové služby. Klientům můžeme podávat potřebné léky i bezbolestně topickým – kožním podáním, případně pomocí vlastního přístroje HEDY – LD lineárním dávkovačem, bezbolestnou jemnou kanylkou, zavedenou pod kůži.

 

Cílová skupina

Dle rozhodnutí úřadu Středočeského kraje, odboru sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78 ods. 2 zákona č. 108/2006Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 19.10.2015 v souladu s § 82 ods. 2 zákona o soc. službách s a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o změně registrace soc. služeb č.j. 136022/2015/SOC/KUL/126 podané dne 9.10. 2015 žadatelem G-HELP z. ú. IČ : 27368921

<!–V souladu s § 91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách zařízení může odmítnout
se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá:

 • zájemce nespadá do cílové skupiny
 • zájemce požaduje služby, na které zařízení nemá registraci
 • zájemce opakovaně ohrožuje sebe a své okolí, narušuje kolektivní soužití, porušuje práva ostatních klientů

Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá.

Zdravotní stav zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tyto zdravotní stavy stanovuje prováděcí právní předpis):

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní infekční nemoci
 • pokud zdravotní stav neodpovídá námi poskytované službě (posouzení žádosti lékařem domova)
 • osobám, které jsou uživateli návykových látek, (alkoholismus, drogová závislost)

 

–>Registrované služby: Druh služby: domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 3145373
Forma poskytování: pobytové
Kapacita: počet lůžek 82

Okruh osob: Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním (zaměření na demence, zejména Alzheimerovu chorobu).

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

Standardy kvality

Společnost G-HELP z.ú. má písemně zpracované STANDARDY KVALITY, které dodržuje a stále zlepšuje.

 • Cíle a způsoby poskytování služby
 • č. 2 – Ochrana práv klientů
 • č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu
 • č. 4 – Smlouva o poskytování sociální služby
 • č. 5 – Plánování a průběh služby IP
 • č. 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby
 • č. 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 • č. 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
 • č. 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby
 • č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců
 • č. 11 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 • č. 12 – Informovanost o poskytované sociální službě
 • č. 13 – Prostředí a podmínky
 • č. 14 – Nouzové a havarijní situace
 • č. 15 – Zvyšování kvality služeb

Důležité dokumenty

 1. Etický kodex
 2. Zásady poskytování sociální služby
 3. Popis služby
 4. Ceník č. 1
 5. Ceník č. 2
 6. Ceník č. 3

Ostatní standardy a vnitřní pravidla k nahlédnutí v kanceláři sociální  pracovnice a na sesterně.